บทเรียน บทที่ 2

What's The Soil Moisture Level? ระดับความชิ้นในดิน 

สำรวจและสังเกต: ค่าของระดับความชื้นที่เหมาะสมกับต้นไม้