บทเรียน บทที่ 3
มาฟังเพลงกัน (Music Bit → Piezo Buzzer + Audio Jack )


แบบฝึกหัด: เล่นเพลง I will follow you และ Baby Shark โดยใช้ EDU:BIT

Baby Shark song

I Will Follow You song

โค้ดตัวอย่าง:
https://makecode.microbit.org/_6eaH7XbDWCHx (I Will Follow You)
https://makecode.microbit.org/_KFFgfK8b0HT2 (Baby Shark)

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 3: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้ทำงานเป็นบัซเซอร์ สำหรับเกมโชว์

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_48jbK75DpArm 

Englisg version Quiz

Thai version Quiz