บทเรียน บทที่ 4

Let's Get Moving! เขียนโปรแกรมให้เริ่มคลื่นไหว
(DC motors)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 4

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ): https://www.youtube.com/watch?v=SRQVK3LgYiM