บทเรียน บทที่ 2 


เป่า ยิ๊งงงง ฉุบ! ค้อน กรรไกร กระดาษ

(Push Buttons on micro:bit and Button Bit)


แบบฝึกหัด: เล่นเกม เป่า ยิ๊งงงง ฉุบ โดยใช้ EDU:BIT

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_A7udu0Mckfd7

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 2: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้ทำงานเป็นเครื่องนับและบันทึกจำนวนนักเรียนในห้องเรียน

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_3rJbCKdUHMA1

English version Quiz

Thai version Quiz