บทเรียน บทที่ 9

Bringing Everthing Together. You've Got This!
เขียนโปรแกรมเปลี่ยน mode: 0, 1 และ 2

ทักษะในบทเรียน บทที่ 9

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ) - สำหรับ micro:bit V2 : https://makecode.microbit.org/_hwE6MV1fjXgY 

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ) - สำหรับ micro:bit V1 : https://makecode.microbit.org/_chV4CEec9dRD