บทเรียน บทที่ 1 

Hello, World! สวัสดีชาวโลก (LED Matrix on micro:bit)

แบบฝึกหัด: สร้างและแสดงผลภาพ เคลื่อนไหวโดยใช้ EDU:BIT

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_WdiKhHY8Xixa

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 1: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้ทำงานเป็นกระดานประกาศดิจิทัล

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_9jXT8fUYe1vw

English version Quia

Thai version Quiz