บทเรียน บทที่ 10

 เกมทายใจ, เธอจะรู้ใจเราไหมนะ (RGB Bit)

แบบฝึกหัด: เล่นเกมทายใจโดยใช้ RGB LEDs บน EDU:BIT เพื่อตั้งโจทย์และแสดงคำตอบ

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_byk46FTMzEif 

แบบฝึกหัดท้ายบท: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้เป็นเครื่องฝึกความจำ

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_MdTeAFJxsWkF 

Englisg version Quiz

Thai version Quiz