บทเรียน บทที่ 8

Stay On Track! เขียนโปรแกรมเดินตามเส้น
(Maker Line Sensor)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 8

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ): https://makecode.microbit.org/_JkuTg54zd4EK