บทเรียน บทที่  8
ทวิสเตอร์แสนสนุก (DC Motor)

แบบฝึกหัด:  เล่นเกมทวิสเตอร์โดยใช้ EDU:BIT เป็นเครื่องหมุนสุ่มสี

มาเล่นเกมกัน | EDU:BIT Twister


โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_AX7T6FEKJYVE 

แบบฝึกหัดท้ายบท: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้เป็นพัดลมที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงพร้อมระบบควบคุมความเร็ว

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_cwd6uXJifckL 

English version Quiz

Thai version Quiz