micro:bit Solutions Community

แหล่งรวมพลคนรักและใช้งาน micro:bit ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานได้มีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการใช้งานผ่าน community  นอกจากนี้เพื่อบอกต่อความรู้หรือเแนวคิดใหม่ๆที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ micro:bit ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรากฐานและขยายกลุ่มการเรียนรู้ให้มั่นคงและกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดย community นี้ ได้มีการรวบรวมผู้ชำนาญการ, สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน รวมไปถึงคุณครูที่ได้มีการใช้งาน micro:bit เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้


Certified Coach

Certified Coaches are experienced trainers who are very familiar with micro:bit, EDUBIT and REKABIT. They have conducted many training and teach many students in their schools or training centers. 

ครูพี่แบงค์ 

พงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร
นักวิทยาศาสตร์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล / วิทยากรด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM Education

ทักษะ
การออกแบบและจัดการเรียนรู้ STEM, เพาะเลี้ยงสาหร่าย, ผลิตชุดทดสอบไอโอดีน
Facebook: STEM and Robotics Camp
Website: https://il.mahidol.ac.th/th/

ครูพี่แก่น

Tinnapob Phenpom
Instructor, Institute for innovative learning Mahidol University 

Area of Interest
Renewable Energy, Smart Farm, Robotic, Artificial Intelligence, Engineering Education, STEM Education
Facebook: STEM and Robotics Camp
Website: https://il.mahidol.ac.th/th/

ครูพี่แม้ว

Monamorn Precharattana
Assistant Professor at Institute for Innovative Learning, Mahidol University, Thailand 

Research Interests
Modeling and Simulation both in Science and Technology Education among the areas of Physics, Medical system, Agricultural system Online learning / Blended and Flipped learning Design and Technology / STEM & Coding Education 360 Degree Virtual Tour / Out od School Time Program (OST)
Facebook: STEM and Robotics Camp
Website: https://il.mahidol.ac.th/th/

โค้ชพี่แพท

Mr. Dhechasetri Chiangin  (Patrick) 

Founder : The Code Sanook Coding and Computer Science training center for Kids since 2019 Experience Coding instructor at The Code Sanook and WorkShop for kids about Unplugged Coding, Scratch blocky base coding, Microbit beginner to advance course, Robot Training for innovation and competition.

Facebook: The Code Sanook


Consultant : for coding curriculum structure in private schools Kajonkiet Group.


Email : info@raan8.com

Phone : +66 (0)95 263 4789

Master Than

Mr.Than Chaiboriphan
Co-Founded : EduStyles Co., Ltd is an expert in curriculum and STEM instructional design in educational services and consultancy expertise focusing on technological pedagogy, system engineering and deployments.
Facebook: edustylesofficial
Website: edustyles.com

Consultant: 18 years of K-9 teaching experience in catholic private schools in STEM related subjects. Also experience in sales, public speaking, project management and education technology consultant in teaching and learning with strong ICT background

Kru Note

ขจรศักดิ์ จันทร์แจ่ม
CTO (Chief Technical Officers) & Founder, EasyKids Robotics 

Experience:  

Facebook: EasyKidsRobotics
Website: easykidsrobotics
Phone: 099 110 0202 

Kru Kai

ณพัฒน์ สุวรรณ
CINO (Chief Innovation Officer), EasyKids Robotics

 Experience: 

Facebook: EasyKidsRobotics
Website: easykidsrobotics
Phone: 099 110 0202

Kru Tiffy

จิราภรณ์ บุญมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการสอน สําหรับอายุ 5-15 ปี, EasyKids Robotics 

Skills: 

Facebook: EasyKidsRobotics
Website: easykidsrobotics
Phone: 099 110 0202

Certified Training Center 

Certified Training Centers are centers who are very experienced in conducting training whether inside the school or at the training centers. All of them have at least 1 year experience with micro:bit, EDUBIT and REKABIT.

บทเรียนแต่ละคลาส (LESSON PLAN)
เน้นพัฒนาและออกแบบการสอนเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อฝึกกระบวนการคิดด้านวิทยาการคํานวณและการเขียนโปรแกรมให้เด็กสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ, รู้จักการจัดลําดับทางความคิด, ฝึกฝนการเผชิญและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล 

ทางสถานบันมีความเข้าใจและคำนึงถึงทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับและนำไปประยุกต์ใช้ จึงได้ออกแบบแต่ละบทเรียนที่เน้นพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่างๆของผู้เรียนดังนี้

พันธกิจ : สร้างบุคคลที่มีความเพียบพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสร้างรูปแบบการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาทักษะและกระบวนการของผู้เรียนโดยตรวจความต้องการของตลาดในอนาคตได้จริง เพราะเราเชื่อในอัจฉริยภาพของเด็กแต่ละคน เราจึงทำทุกวิถีทางที่จะออกแบบ, จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของตน ผ่านวิธีการที่สนุก, ตื่นเต้น และได้ลงมือปฏิบัติจริง

เราให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบแผนการสอน รวมถึงการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบูรณาการเทคโนโลยี (Technical Coordinator) เริ่มตั้งแต่การออกแบบ, การเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศและ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องด้วยความเชี่ยวชาญและรวดเร็ว 

 
วิสัยทัศน์ : เราคือผู้สร้างผลลัพธ์ให้กับระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ เห็นผลลัพธ์จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สโลแกน : EduStyles เรามีคำตอบของทุกปัญหาในเรื่อง TPACK


Core Values : มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและได้ค้นพบตัวเองจากประสบการณ์การเรียน รวมถึงได้พัฒนาทักษะต่างๆที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ, อย่างมีเกียรติ และมีความหมายต่อตนเองและสังคมโลก 


เรียนรู้ตลอดชีวิต : นักสังเกต, นักบันทึก, นักอ่านเชิงวิพากษ์, นักวิเคราะห์, นักตั้งคำถามและค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ, นักวางแผนและการตัดสินใจ

ทักษะต่างๆ : การใช้สื่อและเทคโนโลยีหลากหลายและทันสมัย, คิดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน, วิเคราะห์สาระโดยบอกองค์ประกอบและหน้าที่ขององค์ประกอบ, สรุปสาระสำคัญโดยใช้สติ, จิตปัญญา, คุณธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล และคิดต่อยอดแนวคิดของตนหหรือผู้อื่นในทางสร้างสรรค์

ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ : ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์การดำรงตนที่สมดุลกับประโยชน์ของส่วนรวม และมีความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตน, รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น, ยอมรับความรู้สึก, แนวคิด, หลักการ, วัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่าง

มีเกียรติ : ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ซึ่งไม่กระทำการโกง, ทุจริต, เอาเปรียบผู้อื่น รวมถึงดำรงรักษาเกียรติของตน, ครอบครัวและวงศ์ตระกูล

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีเป้าหมายในการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ มหาวิทยาลัยไปสู่ศูนย์กลางด้านการสร้างนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยให้ถูกนำไปสร้างเป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือ การบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับงานวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

การจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นการสร้างกลไกที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและชุมชนผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติ 

วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ยุทธศาสตร์ LIFT

ยุทธศาสตร์ L : Local Linkสร้างความเชื่อมโยงภายในมหิดลรวมไปถึงในประเทศ ผ่าน iNT Ecosystem Platform รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย Experimental Space

ยุทธศาสตร์ I : International linkทำการร่วมมือกับกองวิเทศสัมพันธ์ นำมหาวิทยาลัยมหิดลและพันธมิตรไปสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ F : Future Linkทำการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสสำหรับอนาคตและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ยุทธศาสตร์ T : Technology Linkสร้าง iNT Incubator และ Accelerator สำหรับ Deep Tech เพื่อขยายโอกาสของคณะต่างๆ และ Innovation ของประเทศ 

ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ EasyKids Robotics 

วิสัยทัศน์: EasyKids จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนให้ ประเทศไทยเป็น “ชาตินวัตกรรม” 

จากประสบการณ์การออกแบบและผลิตชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ของทีมวิศวกร การสอนเขียนโปรแกรมสําหรับทุกวัยของทีมอาจารย์บวกกับความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทํางานของทีมงาน EasyKids Robotics กว่า 7 ปีจนปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น "ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์EasyKids Robotics” 

EasyKids Robotics เป็นศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมสําหรับทุกวัยโดยเริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสอนเขียนโปรแกรม มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การเขียนโปรแกรมให้กับผู้ที่สนใจทุกวัย รวมถึงการส่งเสริมการสร้างหุ่นยนต์, นวัตกรรม, สิ่งประดิษฐ์ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเยาวชน ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้องซึ่งนําไปต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมในอนาคต 

เราจะสอนให้น้องๆ ลงมือทํา ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง การให้น้องๆ ได้เจอโจทย์และแก้ปัญหาบ่อยๆ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง เกิดความมั่นใจ ไม่กลัว และไม่หนีปัญหา น้องๆจะสามารถแก้ปัญหาได้ รู้ที่มาที่ไป สาเหตุของปัญหา และค่อยๆหาวิธีแก้  หากวิธีนี้ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนวิธีใหม่ ทักษะนี้สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของพวกเขาได้ ทําให้รู้สึกว่าทุกปัญหามีทางออก เป็นการสร้างพื้นฐาน การคิดและจิตใจให้เข้มแข็ง มีความพยายามมากขึ้น ให้น้องๆพร้อมต่อยอดไปได้ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าการเข้ามหาวิทยาลัยการทํางานในอนาคต หรือทําอะไรก็ตามในชีวิตของพวกเขา 

“ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ประสบการณ์เน้นการลงมือทํา ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ” 

Product & Service : 

Certified Institution

These schools use our micro:bit solutions in their classroom.