บทเรียน บทที่ 2

Let's Hear It Sing Us A Song! เขียนโปรแกรมบรรเลงเพลง
(Piezo buzzer/speaker on micro:bit)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 2

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ): https://makecode.microbit.org/_TPPAW56P51LL