บทเรียน บทพิเศษ
ไซม่อนสั่งให้…ตั้งใจดู LED ให้ดีนะ

แบบฝึกหัด: เล่นเกมไซม่อนสั่งให้....โดยใช้ EDU:BIT ในการสื่อสารระหว่างผู้เล่น และเปิดไฟ LED

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_VctE3qFK2Wcd 

แบบฝึกหัดท้ายบท: เขียนโปรแกรม EDU:BIT สองตัวขึ้นไปเพื่อสร้างระบบเครือข่ายสำหรับส่งความคิดเห็นในห้องเรียน

Teacher Version

Student Version

โค้ดตัวอย่าง:
https://makecode.microbit.org/_bATWzDhjR3Ek (Teacher version)
https://makecode.microbit.org/_KkXg1sHUxFgq (Student version)

English version Quiz

Thai version Quiz