บทเรียน บทที่ 4
ทายซิฉันวาดอะไร? (Traffic Light Bit)

มาเล่นเกมกัน | การ์ดรูปภาพสำหรับเกม ทายซิฉันวาดอะไร?

แบบฝึกหัด:  เล่นเกมทายภาพโดยใช้ EDU:BIT เป็นเครื่องนับเวลาและนับคะแนน

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_3wULmsULvVwh (Traffic Light Timer)

แบบฝึกหัดท้ายบท: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้มีฟังกชั่นนับเวลาและนับคะแนน

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_D2ihJJ9Tv1q3 

English version Quiz

Thai version Quiz