บทเรียน บทพิเศษ

Roger Roger.. Can You Hear Me? เขียนโปรแกรม Remote Control
(Radio Communication)

ทักษะในบทเรียน บทพิเศษ

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ): https://makecode.microbit.org/_cmM1zxeyC5o8 (micro:bit/remote controller) 

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ): https://makecode.microbit.org/_P0Ec52cxDKYj (ZOOM:BIT)