บทเรียน บทที่ 1

Hello World!  เริ่มต้นเขียนโปรแกรม
(On Start block vs Forever block)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 1

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ): https://makecode.microbit.org/_WdiKhHY8Xixa