บทเรียน บทที่ 6

Let's Dance! เขียนโปรแกรมขยับเข้ากับจังหวะ
(Servo motor)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 6

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ): ttps://makecode.microbit.org/_fECU9E957dru  

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ): https://makecode.microbit.org/_Jm4gRf2p0KAW