บทเรียน บทที่ 3

Turn Those Lights ON! เขียนโปรแกรมเปิดไฟหน้า
(LED headlights)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 3

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ): https://makecode.microbit.org/_HqLEDmHfvEjp