บทเรียน บทที่ 5

Left? Right? Please Signal Where You're Going! 

เขียนโปรแกรมแสดงไฟสถานะ: เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา, และเดินหน้า
(RGB LEDs on REKA:BIT)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 5

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ): https://makecode.microbit.org/_Y9RAThFM0AeF