บทเรียน บทที่ 6
มาเล่นไล่จับกันเถอะ (Potentio Bit)

แบบฝึกหัด: เล่นเกมไล่จับโดยใช้ ED:BIT

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_b3dL9Dfdped0 

แบบฝึกหัดท้ายบท: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้เป็นนาฬิกาจับเวลา (โดยให้สามารถปรับระยะเวลาได้) 

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_7VAWqzPhuDPj 

English version Quiz

Thai version Quiz