ภาพรวมหลักสูตรการเรียน

Zoombit Robot Car Kit

Hello World! เริ่มต้นเขียนโปรแกรม
(On Start block vs Forever block)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 1


แบบฝึกหัด

Let's Hear It Sing Us A Song! เขียนโปรแกรมบรรเลงเพลง
(Piezo buzzer/speaker on micro:bit)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 2


แบบฝึกหัด

Turn Those Lights ON! เขียนโปรแกรมเปิดไฟหน้า
(LED headlights)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 3แบบฝึกหัด

Let's Get Moving! เขียนโปรแกรมให้เริ่มคลื่นไหว
(DC motors)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 4


แบบฝึกหัด

Left? Right? Please Signal Where You're Going! เขียนโปรแกรมแสดงไฟสถานะ: เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา, และเดินหน้า
(RGB LEDs on REKA:BIT)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 5แบบฝึกหัด

Let's Dance! เขียนโปรแกรมขยับเข้ากับจังหวะ
(Servo motor)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 6


แบบฝึกหัด

Obstacle Detected! เขียนโปรแกรมหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง
(Ultrasonic sensor)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 7


แบบฝึกหัด

Stay On Track! เขียนโปรแกรมเดินตามเส้น
(Maker Line Sensor)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 8


แบบฝึกหัด

Bringing Everthing Together. You've Got This!
เขียนโปรแกรมเปลี่ยน mode: 0, 1 และ 2

ทักษะในบทเรียน บทที่ 9


แบบฝึกหัด

Roger Roger.. Can You Hear Me? เขียนโปรแกรม Remote Control
(Radio Communication)

ทักษะในบทเรียน บทพิเศษ


แบบฝึกหัด