บทเรียน บทที่ 7

Obstacle Detected! เขียนโปรแกรมหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง
(Ultrasonic sensor)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 7

โค้ดตัวอย่าง ( Sample Code ): https://makecode.microbit.org/_DdJKaJJKXEap